Nieuws

PROTOCOL I.V.M. HERSTART TRAININGEN JEUGDLEDEN!!

01 mei 2020
www.spoordonkseboys.nl
Beste leden, 

Wij verzoeken iedereen om onderstaande tekst zorgvuldig door te lezen en op te volgen. Alleen dan kunnen we op een maatschappelijk verantwoorde wijze het sporten voor onze jeugdleden weer hervatten.
Wij verwachten dat iedereen hierin zijn eigen verantwoordelijkheid neemt! 
Speciaal verzoek om dit protocol en de regels voor het sporten OOK door te nemen met uw zoon of dochter! 


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

Beste leden, ouders/verzorgers en trainers/leiders van Spoordonkse Boys,
 

Het kabinet maakte dinsdagavond 21 april bekend dat er mogelijkheden zijn voor onze jeugdleden om weer te sporten, mede omdat onderzoek uitwijst dat de risico’s beheersbaar worden geacht. Deze nieuwe situatie daagt ons opnieuw uit en vraagt om te denken in mogelijkheden. Hierbij staat gezondheid van onze leden en vrijwilligers voorop! We hebben als vereniging nagedacht om hier een passende invulling aan te geven. Dit alles is in zorgvuldig overleg gegaan met betrokken partijen.

Sporten is belangrijk voor iedereen en levert een belangrijke bijdrage aan gezondheid en welbevinden. Zeker in deze tijd blijft bewegen belangrijk, nu we noodgedwongen meer aan huis gebonden zijn. Gedwongen binnen zitten vraagt extra veel van kinderen en jongeren, zeker omdat de risico’s voor hen kleiner zijn. Vandaar dat het kabinet, op basis van het OMT-advies, heeft besloten dat georganiseerde sportactiviteiten in de buitenlucht vanaf 29 april onder de volgende voorwaarden weer mogelijk zijn voor kinderen en jongeren:

- Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt dat zij vanaf 29 april weer in de buitenlucht in georganiseerd verband mogen trainen. Het blijft bij onderlinge potjes en trainen, want officiële wedstrijden leiden tot reizen en meer contacten, en dus tot een hoger verspreidingsrisico.

- Voor jongeren in de middelbare schoolleeftijd, 13 tot en met 18 jaar geldt dat zij ook meer ruimte krijgen om georganiseerd te sporten in de buitenlucht. Het gaat hier zowel om sporten in de openbare ruimte als sporten op een buitensport accommodatie. Hierbij geldt echter wel dat er gesport moet worden op 1,5 meter afstand.

- Er worden geen officiële wedstrijden georganiseerd met ander leeftijdsgenoten.

- Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen om mee te doen, dus ook de niet-leden van een vereniging.

- Sanitaire faciliteiten, kleedkamers en kantines bij sportclubs blijven nog wel gesloten. Ook is het niet de bedoeling dat ouders langs de lijn staan. Voor iedereen boven de 18 jaar verandert niets. Voor hen geldt dat zij nog geen georganiseerde sportactiviteiten kunnen doen.

v.v. Spoordonkse Boys neemt deze maatregelen, uiteraard, in acht en komen hieronder met ons eigen Corona-protocol. We willen jullie nadrukkelijk vragen deze regels aandachtig door te lezen en onder de aandacht te brengen van uw zoon en/of dochter.

Samen dragen we deze maatschappelijke verantwoordelijkheid!

 

Blijf voorzichtig en gezond allemaal zodat we als alles achter de rug is weer op de manier zoals we gewend zijn van onze mooie club kunnen genieten!

 

Met vriendelijke groet,

 

John Beerens

Voorzitter V.v. Spoordonkse Boys


CORONA-PROTOCOL VV SPOORDONKSE BOYS: 
 

Posters bijlagen

Bijgevoegd bij dit protocol zitten twee posters van het NOC*NSF bijgevoegd. Eén poster is gericht aan de ouders/verzorgers van de speler. Het verzoek is om deze voor jezelf door te nemen. De tweede poster is gericht aan de sporter zelf. We willen u als ouder/verzorger/begeleider vragen om deze poster samen met uw kind(eren) aandachtig door te nemen, zodat voor iedereen de spelregels duidelijk zijn.


Het bestuur van v.v. Spoordonkse Boys wil jullie als speler(ster) en ouder/verzorger/begeleider vragen strikt de regels op de posters en de aanwijzingen van onze vrijwilligers (zoals de trainers en bestuursleden) op te volgen.

 

Trainingsperiode

De trainingen van de jeugd zullen worden hervat vanaf maandag 4 mei 2020 en vooralsnog willen we doorgaan tot en met donderdag 11 juni 2020. Dit omdat vanaf dan (een al eerder gemaakte afspraak met de gemeente Oirschot) onze velden hersteld en ingezaaid worden om weer mooi groen te zijn in het nieuwe seizoen.

 

Als bestuur willen we echter een kleine slag om de arm houden. Eind mei / begin juni gaan we evalueren en de interesse peilen bij zowel de vrijwilligers, als de spelers(sters) om deze datum eventueel in overleg met de gemeente te verleggen.

 

Gevallen waarin niet getraind mag worden

Spelers (en trainers) blijven in de volgende gevallen thuis:

 • Blijf thuis als je een of meerdere van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);
 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen nadat de positief geteste persoon klachtenvrij was.

De trainingsavonden

De trainingen zullen worden gehouden op veld 2 (het veld achter de kantine). Doordat we de trainingsavonden en -tijden kunnen spreiden is het mogelijk om de trainingen op (slechts) één veld te houden en toch te voldoen aan de regels m.b.t. het sporten op 1,5 meter voor de jeugd vanaf 13 jaar oud. Alle teams trainen 1 x per week. Het trainingsschema is als een apart document bijgevoegd.

Er is alleen georganiseerde training mogelijk op de tijden zoals in het schema aangegeven met de betreffende groepen. Buiten deze tijdens is ons sportpark voor iedereen gesloten, dus verboden terrein!!
 

Aankomst en vertrek van het sportterrein

Laat kinderen zoveel als mogelijk alleen (c.q. op eigen gelegenheid) naar het sportpark komen!

 

Voor de jongere jeugd waarbij dit niet mogelijk is, is het toegestaan om te reizen met één persoon uit hetzelfde huishouden. Deze ouder/verzorger/begeleider heeft geen toegang tot het sportpark. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van je kind(eren).

 

Bij de ingang aan de kant van het parkeerterrein is een bord geplaatst met hierop ‘Ouders tot hier aub’ ook staat er een streep op de grond. De fietsenstalling is afgesloten en niet bruikbaar. Gelieve jezelf als ouder/verzorger/begeleider hieraan te houden. De spelers kunnen de fietsen parkeren op de verharding tussen de kantine en het hoofdveld en op het grasveld rechts naast de kantine. Vooral bij de spelers(sters) vanaf 13 jaar en ouder geld dat hierbij ook de 1,5 meter in acht genomen moet worden.

 

De spelers(sters) van de mini’s, jo7-1 en jo8-1 worden in overleg met de trainers van deze groep opgevangen bij het kassagebouw (ingang sportpark) (nabij het bord “ouders tot hier”). Zo kun je jouw kind(eren) veilig overdragen aan de betreffende trainer. Na het trainen worden de kinderen van deze leeftijdscategorie door de trainers weer op dezelfde locatie over gedragen aan de ouders. Ouders respecteren ook de minimale afstand van 1,5 meter op het parkeerterrein als ze daar staan te wachten.

 

Voor de spelers vanaf de jo9-1 geldt dat zij zelfstandig het terrein mogen betreden, zij hoeven zich dus niet als groep te verzamelen bij de ingang maar lopen of fietsen het terrein op en gaan naar het veld.

 

Verder willen we je als speler (en eventueel ouder/verzorger/begeleider) vragen om niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training richting het sportpark te komen (en ook niet later natuurlijk). De afspraak is dat alle trainingen ook op aangegeven tijden starten en stoppen, zodat deze dus niet uit lopen in de tijd. Hiermee ontstaat er een duidelijke structuur en is het sportpark geheel leeg op het moment dat de “late” groep gaat trainen elke dag.

 

Na het trainen willen we de spelers(sters) vragen om zo snel mogelijk het sportpark weer te verlaten. Voor het ophalen van de spelers(sters) geldt dan ook: zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is. Van de ouder/verzorger/begeleider verwachten we vanzelfsprekend dat je jezelf houdt aan een gepaste 1,5 meter afstand op de parkeerplaats. Bij voorkeur blijft je dan ook zolang als mogelijk in uw auto zitten.

Voor de ouders/verzorgers welke hun kind(eren) komen halen met de fiets willen we vragen op het parkeerterrein te wachten met grote tussenruimte.

 

Hygiëne

Om de kans op verspreiding van het COVID-19 virus zoveel als mogelijk te voorkomen hebben we de volgende regels opgesteld omtrent hygiëne:

 • Trainers hebben de mogelijkheid tot het dragen van latex handschoenen op het sportpark bij het aanraken van materialen. Dit is niet verplicht. Regelmatig wassen en ontsmetten van handen blijft belangrijk ook bij het dragen van handschoenen. De latex-handschoenen worden door de club beschikbaar gesteld en zijn aanwezig in het materiaalhok.
 • Ontsmettingsmiddel wordt in vloeibare vorm beschikbaar gesteld voor alle spelers (dus alle leeftijden) en trainers. Voorafgaand aan elke training is het verplicht dat iedereen zijn of haar handen (laat) ontsmet(ten). Het middel kan verneveld worden over handen waarna het verdampt;
 • Gekleurde hesjes worden gedurende de training niet uitgewisseld;Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes. Reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen;
 • Neem (indien gewenst) je eigen bidon gevuld mee van huis om uit te drinken en voorzie deze indien nodig van naam;
 • Spuug niet en snuit niet je neus op het veld;
 • Pak de bal zo min mogelijk met je handen vast, tenzij je keepershandschoenen aan hebt;
 • Probeer de bal zo min mogelijk te koppen;

 

Voor de volledigheid willen we als bestuur de volgende afspraak nogmaals benoemen:

 • spelers van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere spelers(sters).
 • Bij spelers(sters) t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde, wel geldt dat 1,5 meter afstand gehouden moet worden tussen trainer en speler(ster)!

 

Faciliteiten

De kantine en kleedkamers zijn gesloten. We vragen de spelers hierom in sportkleding en met voetbalschoenen aan (veters van voetbalschoenen graag dubbel strikken bij de jongere jeugdleden zodat een trainer niet telkens de veters moet strikken en daarbij de regel van 1,5 meter niet kan handhaven!) naar het voetbalveld te komen.

Na het trainen is het voor de spelers niet mogelijk om op het sportpark te douchen.

 

Ten behoeve van incidenteel toiletbezoek kan de trainer kleedlokaal 6 openmaken, al is dit in beginsel niet de bedoeling. Het verzoek aan de spelers(sters) is dan ook om zoveel als mogelijk voor de training thuis je behoefte te doen en erna goed de handen te wassen.

 

Van jongeren in de middelbare schoolleeftijd, 13 tot en met 18 jaar verwachten we dat zij na gebruik het toilet zelf schoonmaken. De club zorgt dat er schoonmaakmaterialen aanwezig zijn om te desinfecteren/reinigen. Voor de volledigheid: maak de klinken van de kleedkamerdeur en de wc-deur en het toilet (bril en pot) in die volgorde(!) schoon.

 

Voor de spelers tot en met 12 jaar geldt dat de trainer na gebruik van het toilet ervoor zorg zal dragen dat het toilet wordt gereinigd.

 

Schending van de afspraken

De trainer / het bestuurslid die een schending van bovengenoemde afspraken constateert spreekt de speler en/of de ouder hierop aan. Er wordt een waarschuwing gegeven (gele kaart) aan degene die zich niet aan de regels houdt.

De trainer / het bestuurslid communiceert dit binnen of naar het bestuur.

 

Net als bij voetbal is 2x geel: een rode kaart. De speler wordt dan uitgesloten van deelname aan de trainingen van (ten minste) de rest van het seizoen.

Ook wanneer uit hetzelfde huishouden bijvoorbeeld één keer de speler en één keer de ouder/verzorger/begeleider een spelregel overtreedt wordt de speler uitgesloten van deelname aan de trainingen van (ten minste) de rest van het seizoen. Veilheid en gezondheid gaat boven alles!
 

Trainen voor niet-leden van Spoordonkse Boys

Zoals premier Mark Rutte in zijn toespraak van 21 april jl. verzocht willen wij ook spelers die geen lid zijn van v.v. Spoordonkse Boys mee kunnen laten doen aan de groepstrainingen.

 

Deze niet-leden moeten zich eerst melden door een e-mail te sturen naar: info@spoordonkseboys.nl.

 

Graag in ieder geval in deze mail te benoemen om wie het gaat en wat de geboortedatum van de speler(ster) is, het telefoonnummer van zijn of haar ouder en of er sprake is van allergieën, medicatie of andere wetenswaardigheden.  Zonder de aanmelding via de mail is deelname aan een training niet mogelijk omdat wij dan onze geldende regels en omgangsvormen niet kenbaar kunnen maken.

 

Vragen / opmerkingen

Vragen en opmerkingen zijn natuurlijk altijd welkom.

We willen u verzoeken om eventuele vragen in eerste instantie te richten tot de trainer van uw (kind zijn of haar) team.

 

Mocht de trainer zelf het antwoord niet weten op de vraag, dan zal hij je doorverwijzen naar het hoofdbestuur in de hoop de vraag alsnog beantwoordt te krijgen. Vanuit het hoofdbestuur zijn Sjors Verhagen en Sjack van den Hout aangewezen als coördinatoren op dit gebied.


PROTOCOL VOOR TRAINERS: 
 

Het ballenhok is te openen via een sleutel die in de sleutelkluis (welke aan de muur langs het ballenhok is bevestigd) hangt. De sleutelkluis is te openen via een cijferslot. Er wordt een aparte app-groep aangemaakt met de trainers die wekelijks actief zijn, hierin wordt de cijfercode van het kastje gedeeld. Geef deze code aan niemand door en houdt deze voor jezelf. Om in het vak met ballen van jouw team te kunnen, moet je nog altijd (zoals we gewend zijn) je eigen sleutel meenemen. Er is geen terreinknecht aanwezig ivm de besmettingsrisico’s.

Verder is afgesproken dat jullie als trainer in principe eerste aanspreekpunt zijn voor vragen vanuit de spelers(sters) en de ouders/verzorgers. Mocht je tegen zaken aanlopen (vragen van ouders, praktische zaken gerelateerd aan de training etc.) meldt dit dan bij het bestuur. Sjors Verhagen en Sjack van den Hout zijn aangesteld als coördinatoren voor ondersteuning.

We proberen ook dat er zoveel mogelijk een vrijwilliger aanwezig is die geen training geeft, maar indien nodig ondersteuning kan bieden (met name in de eerste week).

 

Van iedere trainer vragen we de volgende regels in acht te nemen:

 • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact nadat de klachten van de positief geteste persoon verdwenen waren;
 • kom zoveel mogelijk met eigen vervoer naar het sportpark
 • vermenging van de leeftijdsgroepen (onder/boven 13 jaar) is ten behoeve van de veiligheid op geen enkel moment toegestaan;
 • naar eigen inzicht en gevoel kan je gedurende gedurende de tijd dat je op het sportpark bent de door de club beschikbaar gestelde latex-handschoenen dragen waarmee je materialen kan aanraken en deuren kan openen. Handen wassen en ontsmetten moet ook bij het dragen van handschoenen zo veel als mogelijk gebeuren. De handschoenen staan in het ballenhok. Na gebruik de handschoenen in de vuilnisbak deponeren aub.
 • reinig met behulp van het beschikbaar gestelde ontsmettingsmiddel de handen van jezelf en al jouw spelers(sters) voorafgaand aan iedere training;
 • zorg dat de training klaar staat als de spelers het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat spelers alleen op het afgesproken speelveldgedeelte en de afgesproken starttijd toetreden;
 • help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 • houd 1,5 meter afstand met alle spelers en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
 • zorg dat je weet wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden;
 • volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 • zorg dat er geen ouders/toeschouwers zijn bij de training;
 • hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • zorg dat je de organisaties/oefeningen die jij hebt uitgezet, ook weer zelf opruimt zodat kruisbesmetting wordt voorkomen (en was hierna grondig je handen);hesjes zijn per team beschikbaar en worden na de training uitgewassen door de trainer en meegenomen voor de volgende training;
 • hesjes zijn per team beschikbaar en worden na de training uitgewassen door de trainer en meegenomen voor de volgende training;  
 • zorg dat je bij oefeningen uit voorzorg koppen zo veel mogelijk vermijdt;
 • zorg dat je telefoonnummers van de ouder(s) bij de hand hebt, zodat je bij eventuele (ernstige) blessures direct de ouder(s) in kunt lichten;
 • vermijd het gebruik van grote materialen, indien je deze wel gebruikt houdt dan de 1,5 meter in acht;
 • bouw de trainingsbelasting rustig op om de kans op (overbelasting) blessures zo klein mogelijk te houden.

 

Aan de start van de eerste training neemt de trainer de volgende regels door met zijn spelers.

 • voor de jeugd in de leeftijd t/m 12 jaar; geldt dat zij zonder 1,5 meter afstand georganiseerd en onder begeleiding samen kunnen voetballen. Geef aan dat zij wel 1,5 meter afstand moeten houden tussen jou als trainer;
 • voor de leeftijd 13 t/m 18 jaar geldt dat er samen georganiseerd gevoetbald mag worden met 1,5 meter afstand;
 • ga voorafgaand aan de training na bij de spelers of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Wanneer dit het geval is stuur je de speler(ster) naar huis;
 • wijs spelers op het belang van handen wassen en desinfecteren voor- en na de training en laat spelers geen handen schudden. Voorafgaand aan de training is het voor iedereen dan ook verplicht om de handen te laten desinfecteren;
 • spelers betreden en verlaten gefaseerd het sportveld. Specifiek voor de mini’s, jo7 en jo8 geldt dat zij per team het sportpark verlaten na de training. Houdt hierbij ongeveer één minuut tussenpauze, dit om veiligheid te bevorderen. Elke groep wordt vergezeld door één van de trainers. Spreek dit vooraf af met de spelers(sters) en met de trainers onderling.
 • wijs spelers(sters) van de overige teams erop dat ze na de training direct naar huis gaan;
 • spelers raken de bal niet (mits de bal in de sloot ligt) aan met de handen, de uitzondering is de keeper met (keepers)handschoenen;
 • Spelers(sters) mogen eigen een eigen bidon meenemen (voorzien van naam) om uit te drinken. Verdeel de (drink)pauzes om groepsvorming te voorkomen en wijs de spelers vanaf 13 jaar op de 1,5 meter regel;
 • spelers komen in trainingskleding (met voetbalschoenen aan) naar de vereniging;
 • tijdens de training worden de hesjes niet uitgewisseld tussen spelers. Iedereen houdt dus zijn eigen hesje wanneer deze wordt uitgedeeld. Aan het eind van de training wordt deze gelegd op een hoopje aan de rand van het veld.
 • adviseer spelers om vlak voor de training thuis naar het toilet te gaan;
 • Enkel bij een (ernstige) blessure mag je als trainer-coach de 1,5 meter doorbreken. Probeer hierbij de gezichten niet dicht bij elkaar te laten komen en daarna direct de handen wassen;

 


www.spoordonkseboys.nl
www.spoordonkseboys.nl
www.spoordonkseboys.nl

 
www.spoordonkseboys.nl
De afgelopen weken hebben wij geconstateerd dat er buiten de georganiseerde trainingen om gebruik wordt gemaakt van ons sportpark. Wij… Meer >
 
www.spoordonkseboys.nl

POST.......

16 mei 2020
Tijdens deze Corona crisis proberen wij het contact met onze "oudere" vrijwilligers in stand te houden door hen af en toe eens te… Meer >
 
www.spoordonkseboys.nl
Vandaag is een speciale dag. Vandaag zou Eric Smetsers 50 jaar geworden zijn. Een dag waar hij, samen met zijn familie erg naar uit… Meer >
 
www.spoordonkseboys.nl

DRIBBELTOERNOOI

11 mei 2020
Beste Sportvrienden,  Ook wij ontkomen er helaas niet aan. Het Dribbeltoernooi 2020 gaat vanwege de corona perikelen niet… Meer >
 
 
Terug naar boven